Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů - ATELIÉR WINNIE DESIGN

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy „ o dílo“ firmy - Zpracování osobních údajů

Zlatuše Liščáková, DiS. - Ateliér Winnie Design
Zvěřetice 16, 384 11 Netolice
IČ: 721 37 975
nejsem plátce DPH

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na poskytnutí a objednávky /smlouvy služeb na dílo u Zlatuše Liščákové, DiS. (též jako Ateliér Winnie Design), se sídlem Zvěřetice 16, Babice, PSČ 384 11, IČ: 721 37 975, DIČ: nejsem plátce DPH (dále též jako „zhotovitel“ ).Služby poskytující Zlatuše Liščákovvá, DiS.

1.2. Kresba podobizny na papír – tužka, pastel, suchý pastel apod.
1.3 Pyrografie – vypálení podobizny do dřeva horkou pájkou – jakýkoliv formát podle zadání díla
1.
4. Fotografování
1.
5Grafická práce – příprava grafické návrhu pro tisk – vizitky, kalendáře, pohlednice, letáky, a jiné tiskoviny nebo pro elektronickou podobu
1.
6.Výroba upomínkových předmětů – lapače snů, šití kokard, bižuterie z koňských žíní a další předměty k dekoraci
Při uzavírání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a akceptuje je.
Celková cena za provedení díla je uvedená bez DPH nejsem plá
tce DPH. Platné ceníky jsou na webových stránkách zhotovitele.
1.7. Tyto VOP jsou volně dostupné na internetových stránkách zhotovitele.
1.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024

2. Uzavření smlouvy

2.1. K objednávce služby/díla mezi objednatelem a zhotovitelem může dojít na základě ústní dohody, telefonické či písemné (i elektronické) objednávky, pomocí kontaktního objednávkového formuláře na stránkách zhotovitele, jeho profilu na sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem dálkové komunikace.
2.2. Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku potvrzení zadané objednávky zhotovitelem.
2.3. Zákazník svým zájmem o službu souhlasí s autorským stylem a podpisem zhotovitele.
2.4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku od zákazníka, zejména takovou, která není úplná, je v rozporu se zákony České Republiky nebo je proti dobrým mravům či přesvědčení zhotovitele.

3. Předmět plnění smlouvy

3.1.Předmětem plnění je poskytnutí služeb zhotovitele, a které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v těchto podmínkách nebo v objednávce provedené zákazníkem a potvrzené zhotovitelem.
3.2. Služby jsou poskytovány za účelem vzniku kresby, obrazu, upomínkových předmětů a jejich fyzické předání zákazníkovi či fotografií zákazníka nebo jeho klientů, jejich úpravu a následné předání hotového díla nebo fotografií nebo grafické úpravy fotografií v elektronické podobě zákazníkovi.

 

4. Cena a úhrada ceny

4.1. Cena za plnění služby je stanovena ceníkem dostupným na internetových stránkách zhotovitele, nebo může být stanovena na základě vzájemné dohody.

4.2. Cena zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení díla či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, pokud si zákazník během plnění smlouvy nevyžádá úpravu smlouvy nebo poskytnutých služeb.
4.3. Částku za plnění služby (poníženou o případnou zálohu) zákazník uhradí v hotovosti nebo převodem na účet zhotovitele nejpozději v den předání hotového díla a to na základ vystaveného daňového dokladu – faktury.
4.4. Zhotovitel má právo požádat zákazníka o zaslání zálohy až do výše 50 % z dohodnuté ceny ještě před samotnou realizací díla. Neuhrazením zálohy do dohodnutého termínu se smlouva ruší.
4.5. Záloha zaplacená zákazníkem se nevrací.

5. Storno objednávky

5.1. Pokud byly v okamžiku uzavření smlouvy známé náklady třetím stranám a tyto náklady byly již zaplaceny (pronájem fotoateliéru, půjčení kostýmů atd.), nákup materiálu pro kresbu obrazu, započaté dílo obrazu, započatá výroba upomínkových a dekoračních předmětů má zákazník povinnost tyto výdeje uhradit.
5.2. V případě, že zhotovitel nemůže ze závažných důvodů (nemoc, zásah cizí moci atd.) naplnit požadovanou službu, je povinen vrátit do 5 pracovních dnů celou výši zálohy zákazníkovi.
5.3. Vzhledem k povaze služby, která je na přání zákazníka, nelze od plnění služby odstoupit po jejím naplnění a realizaci a vyžadovat se vrácení finančních prostředků.

6. Souhlas s pořízením fotografií, obrazu, kresby a jiných děl z podobiznou

6.1. Zákazník uzavřením smlouvy dává zhotoviteli souhlas s pořízením fotografií, kresby, a jiného díla jeho podoby.
6.2. Pokud zákazník předává obraz ke kresbě, či zhotovení jiného díla s podobiznou třetí osoby, nebo se fotografování zúčastní více fotografovaných osob, zákazník prohlašuje, že má od všech těchto osob, které budou na výsledném díle, jejich souhlas s pořízením jejich podoby, ve fotografii, obrazu, kresby či jiného díla.
6.3. V případě, že se mezi osoby, které jsou foceny vyskytuje osoba, která nesouhlasí s pořízením fotografií své podoby, musí být řádně označena nebo se musí vyskytovat mimo prostor k focení po celou dobu jeho realizace.

7. Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen předat ukončené dílo – zákazník si ho vyzvedne na adrese zhotovitele, nebo bude odesláno přepravní společností

8. Práva a povinnosti zákazníka

8.1. Zákazník je povinen předat kvalitní obrazový materiál i textový materiál pro zhotovení kresby, obrazu, grafické reklamy či jiného díla. Text musí být předán bez chyb a ve správném znění, a za to si bere zodpovědnost dodal zákazník, a nejsou předmětem reklamace
8.2 Zákazník je povinen zajistit součinnost všech lidí, kterých se focení může týkat tak, aby byli včas na příslušném místě. Stejně tak odstranit překážky vzniklé z jeho strany nebo třetích stran, které jsou k focení přizvány zákazníkem tak, aby nebránily domluvenému focení.

8.3.Zákazník má povinnost používat fotografie, obrazy, díla tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno zhotovitele.
8.4. Zákazník má povinnost nezveřejňovat náhledové či jinak nehotové fotografie, dílo.

9. Souhlas s užitím fotografií, kresby, obrazu, grafiky zhotovitelem

9.1. Zhotovitel na základě uzavřené objednávky dává zákazníkovy souhlas s užitím fotografií pro jeho vlastní prezentaci.
9.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo na prezentaci výsledného díla (kresby, grafiky, obrazu apod.) na své webové prezentaci (webové stránky, Facebook, Instagram, a jiné) nebo internetové či tištěné prezentaci, inzerci a propagaci svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb.) je udělen na základě souhlasu s těmito VOP.
9.3. Pokud je na fotografií více osob, které s zhotovitelem přímo smlouvu neuzavírali, zákazník je povinen je informovat o tomto ujednání. V případě, že některá osob s tímto nesouhlasí, je zákazník povinen informovat zhotovitele písemnou formou. Pokud tomu tak není, má se za to, že všechny fotografované osoby dávají tentýž souhlas ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb.
9.4. Zhotovitel se zavazuje používat fotografie, kresby, grafiky zákazníka tak, aby nebylo poškozeno jeho dobré jméno nebo jména osob na pořízených fotografií.

10. Souhlas s užitím fotografií zákazníkem

10.1. Zákazník nabývá práva využívat zhotovitelem upravené fotografie pro svou vlastní prezentaci a to jak tištěnou nebo elektronickou formou. Tato práva nabývá až v okamžiku plného uhrazení ceny služby a dalších nákladů nutných pro realizaci služby zhotovitelem.
10.2. Zákazník nemá právo fotografie dále prodat třetí osobě nebo šířit tištěnou formou, za který by inkasoval příjem, v tomto případě musí informovat zhotovitele a vyžádat si jeho souhlas.
10.3. Pokud je na fotografií více osob, které s zhotovitelem přímo smlouvu neuzavírali, i ony mají právo užívat zhotovitelem upravené fotografie pro svou vlastní prezentaci a to jak tištěnou nebo elektronickou formou, pokud se se zákazníkem nedohodnou jinak.

11. Termíny

11.1. Služba je realizována za základě domluvy v daný čas a na daném místě.
11.2. Zhotovené dílo předá zhotovitel zákazníkovi v termínu na základě domluvy v daný čas a na daném místě.
11.3. V případě zpoždění má zákazník právo na vrácení části finančních prostředků, které zhotoviteli za realizaci zaplatil.
11.4. V případě, že zpoždění je způsobeno zásahem třetí strany nebo vyšší moci, prodlužuje se o tento čas i termín poskytnutí fotografií.

12. Reklamace služeb

12.1. Zákazník nemá právo reklamovat produkt protože je výsledkem autorského stylu a podpisu zhotovitele a zákazník se s tímto stylem mohl seznámit ještě před samotným uzavřením smlouvy na jeho internetových stránkách.

12.2. Zákazník je srozuměn s tím, že v případě vyhotovování grafického návrhu zhotovitelem a provádění korektury prostřednictvím e-mailů může dojit k odchylkám v míchání barev CMYK, v rozměrech či prostorovém umístění objektů z důvodu nepřesné kalibrace monitorů počítačů a tiskáren a odlišné interpretace dat různými webovými prohlížeči. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci. 
12.3.Výrazná odchylka od tohoto viditelného stylu může být předmětem reklamace.
12.4.V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit veškeré náklady vzniklé tímto sporem.
12.5. V případě oprávněné reklamace zhotovitel vrátí část finančních prostředků obdržených zákazníkem nebo zákazníkovi poskytne slevu na další zhotovení díla

13. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://www.coi.cz/Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.

tyto VOP nabývají v platnost 1.1.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Zlatuše Liščáková, DiS., Zvěřetice 16 , 384 11 Babice, IČ: 721 37 975 (dále jen jako „správce“).
Osobními údaji klienta se rozumí jméno, příjmení, datum narození (pokud je vyžadováno), emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště. Kde platí, že ne všechny údaje musí být zpracovány a poskytnuty.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo které získal na základě plnění objednávky a smlouvy pro klienta.
Osobní údaje může správce od klienta získat na základě ústní nebo písemné objednávky služby.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi klientem a správcem
Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, v případě, že došlo k poskytnutí služby (tj. dokončení objednávky)
Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služeb – viz obchodní podmínky
Vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze vzájemného smluvního vztahu.
Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (například adresa v případě odeslání objednaného zboží).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu deseti let, nebo po dobu než je ze strany klienta souhlas se zpracováním údajů odvolán, nejméně však po dobu nutnou k výkonu povinností a práv vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže, nebo si vyžádá obnovení souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, pokud byly předány pomocí standardní emailové komunikace na email rancdubskahajnice(at)seznam.cz jsou uloženy na discích zpracovatele www.rancdubskahajnice.cz
Osobní údaje nejsou předávány za účelem marketingu nebo dalšímu zpracování žádné třetí straně.

Práva klienta

Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo na přístup ke svým osobním údajům,
na opravu osobních údajů, omezení zpracování, na výmaz osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zcela v souladu s GDPR.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Zasláním objednávky nebo provedením objednávky ústně klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá a chápe, že bez souhlasu s těmito podmínkami nelze splnit zákonnou povinnost pro dokončení nebo jen započetí objednávky služby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.

www.rancdubskahajnice.cz