Všeobecné obchodní podmínky ubytování a souhlas se zpracováním osobních údajů

Smluvní (obchodní) podmínky Ubytování a ranči s rybařením (dále jen „podmínky“)

 

upravují vzájemný smluvní vztah, ohledně něhož uskutečňuje objednatel svoji objednávku.

Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

1.Vymezení základních pojmů

 

1.1. Ubytovatelem se rozumí Zlatuše Liščáková, DiS., Zvěřetice 16, 384 11 Netolice, IČ: 721 37 975

1.2. Ubytovacím prostorem či zařízením se rozumí objekt – apartmán na adrese Zvěřetice 8, 384 11 Netolice

1.3. Klientem se rozumí osoba identifikovaná dle údajů uvedených v závazné objednávce.

1.4. Objednávkou (rezervací) se rozumí závazná objednávka pobytu v apartmánu – Ubytování na ranči s rybařením – Zvěřetice 8. Tato objednávka musí být kompletní (obsahovat jméno a příjmení klienta, email, telefon, adresu trvalého bydliště, den příjezdu a počet nocí pobytu), jinak k ní ubytovatel nepřihlíží.

 

2.Smluvní vztah

2.1. Klient si potvrzením objednávky závazně objednává pobyt na dobu jím uvedenou a dle kalendáře obsazenosti k rezervaci možnou. Tato objednávka je nabídkou na uzavření smlouvy.

2.2. Potvrzení ubytovatele o přijetí objednávky je přijetím nabídky.

2.3. Přijetím nabídky je uzavřena smlouva o ubytování dle ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi ubytovatelem a klientem opravňující klienta po sjednanou dobu využívat ubytovací prostor za cenu stanovenou podle ceníku Ubytování https://www.rancdubskahajnice.cz/ubytovani-na-ranci/cenikubytovani/ - platného v době uskutečnění objednávky.

 

3.Práva a povinnosti ubytovatele

3.1. Ubytovatel zabezpečí klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3.2. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu.

3.3. Ubytovatel poskytne klientovi důležité informace k pobytu.

3.4. Ubytovatel potvrdí klientovi obdržení platby.

3.5. Ubytovatel odstraní, v případě neprodleného oznámení vady poskytovaných služeb, tuto vadu v přiměřené době nebo klientu poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.6. Ubytovatel v případě vypovězení smlouvy klientem vyplatí nejpozději do 14 dnů po obdržení písemné (emailovém) výpovědi zaplacenou zálohu na pobyt, a to v plné výši nebo ve výši kladného rozdílu zaplacené zálohy a výší stornovacího poplatku, jak je stanoveno v článku 6 smluvních podmínek.

3.7. Ubytovatel je při předání ubytovacího zařízení poskytne klientu potřebnou součinnost při kontrole objektu, pokud bude objekt předán v pořádku bude mu vrácena kauce 1.000,- Kč v plné výši

 

4.Práva a povinnosti klienta

4.1. Klient má právo na řádné poskytnutí smluveného ubytování tak, jak vyplývá z popisu a fotografií uvedených na webových stránkách ubytovacího zařízení.

4.2. Klient vyplní objednávku úplně a správně dle článku 1. 4. těchto smluvních podmínek. Zjistí-li po uzavření smlouvy nesrovnalost v poskytnutých údajích, je povinen tyto nesrovnatelnost v součinnosti s ubytovatelem odstranit.

4.3. Klient je povinen převzít ubytovací zařízení (tzv. check-in) v den plánovaného příjezdu v čase od 14:00 do 16:00 hod., nedohodnou-li se strany výslovně na jiném čase.

4.4. Klient složí vratnou kauci ve výši 1000,- Kč na úhradu případných věcných škod.

4.5. Klient je povinen odevzdat ubytovací zařízení ubytovateli (tzv. check-out) za dodržení podmínek níže stanovených nejpozději do 10:00 hod. v den plánovaného odjezdu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

4.6. Klient je povinen respektovat ubytovací řád https://www.rancdubskahajnice.cz/ubytovani-na-ranci/ubytovaci-rad/

4.7. Před odevzdáním ubytovacího zařízení klient uklidí a uvede prostor ubytovacího zařízení do původního stavu dle pokynů v ubytovacím řádu. V případě, že nebude ubytovací prostor uveden do původního stavu, je ubytovatel oprávněn požadovat po klientovi doplatek spojený s náklady na úklid a uvedením ubytovacího prostoru do původního stavu (včetně oprav nábytku, apod.).

4.8. Klient je při příjezdu a před odjezdem z chalupy povinen spolu s ubytovatelem či jím pověřenou osobou společně zkontrolovat, zda nedošlo k poškození či znehodnocení objektu či jeho zařízení a případné nedostatky odstranit, popř. uhradit jejich odstranění.

4.9. V případě, že klient zjistí nedostatky ubytovacích prostor či jinou vadu poskytovaných služeb, informuje o tom neprodleně ubytovatele.

4.10. Klient je před svým odjezdem povinen předat chalupu a klíče ubytovateli nebo jím pověřené osobě, nedohodnou-li se strany jinak.

 

5.Ceny ubytování a jejich úhrada

5.1. Klient zaplatí ubytovateli za poskytnuté ubytování smluvenou cenu určenou dle ceníku ubytování dostupného na https://www.rancdubskahajnice.cz/ubytovani-naranci/cenik-ubytovani/ . 5.2. Cena za ubytování – zálohou 50% z celkové ceny převodem na účet (0581928359/0800, u České spořitelny a.s), na základě přijaté a potvrzené objednávky, bude vám zaslána zálohová faktura na email, tím vám také potvrdíme rezervaci. Doplatek se latí v hotovosti v den příjezdu na místě, na základě vystaveného konečného daňového dokladu. Platební karty nepřijímáme!!! 5.3.Úhradou se rozumí okamžik připsání zálohy či ceny za ubytování na účet ubytovatele nebo – v případě předchozí domluvy – platba v hotovosti oproti předání klíčů od ubytovacích prostor v den příjezdu klienta do místa ubytování.

5.4. Nesplní-li klient povinnost stanovenou v bodech tohoto článku (článek č. 5), je tím založen důvod výpovědi dle článku 6. 3.

5.5. V případě, že z časových důvodů nebude možné vyhovět požadavkům placení výše uvedeným, bude po domluvě s ubytovatelem možné zaplatit celý pobyt v místě ubytování oproti předání klíčů od ubytovacích prostor v den příjezdu klienta do místa ubytování.

 

6.Podmínky ukončení smluvního vztahu (stornovací podmínky).

6.1. Klient a ubytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět pouze písemnou formou (postačí emailem). Smlouva je vypovězena bez výpovědní doby okamžikem doručení výpovědi.

6.2. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v závažných případech, kdy by nebylo možné zajistit pobyt v důsledku na vůli ubytovatele nezávislých událostí

6.3. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu neplní-li klient povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami.

6.4. Klient je oprávněn vypovědět smluvní vztah kdykoliv. Pro tyto situace se klient zavazuje k úhradě částky v souladu se stornovacími podmínkami.

6.4.1. Stornování 30 dní před počátkem pobytu – vrací se záloha ve výši 100%

6.4.2. Stornování 20 dní před počátkem pobytu – vrací se záloha ve výši 50%

6.4.3. Stornování 10 dní před počátkem pobytu – záloha propadá Zasláním zálohy objednavatel souhlasí se storno podmínkami ubytovatele a souhlasí s ubytovacím řádem!

6.5.Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy či celkové ceny pobytu (resp. jejich poměrné části) ubytovatel tuto částku vrátí klientovi bankovním převodem z účtu ubytovatele, var. symbol: číslo objednávky. Nebude-li to možné, poté dojde k vrácení peněz v hotovosti v místě ubytovacích prostor do 14 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení.

6.6. V případě výpovědi klienta z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je klient povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku.

 

7.Ochrana osobních údajů a souhlas ze zpracováním osobních údajů Vyplněním objednávky na ubytování u Zlatuše Liščákové, DiS., Zvěřetice 16, 384 11 Babice vyslovuji souhlas, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů, se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace) podnikající fyzické osobě ZlatušeLiščáková, DiS. se sídlem Zvěřetice 16, 384 11 Babice, IČ 721 37 975, která je správcem a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje a také pro související ustanovení českého práva a daňového řádu. Souhlas však mohu kdykoliv písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Zlatuší Pištěkovou, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám právo na žádost být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, má právo na vydání výpisu z evidencí, vedených v souvislosti s činností Zlatuše Liščákové, má právo svůj souhlas ze zpracováním a uchováváním osobních údajů odvolat a má právo být zapomenut.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

7.1.Ubytovatel se zavazuje osobní údaje klienta neposkytnout jiným třetím subjektům. Ubytovatel je oprávněn zasílat klientu vlastní obchodní sdělení, pokud si je klient aktivně vyžádá, a to jen do doby, než klient vůči ubytovateli projeví vůli, že chce jejich zasílání ukončit.

 

8.Řešení sporů

8.1.V případě sporů ze smlouvy vzniklých se strany zavazují řešit spor mimosoudně vzájemnou dohodou.

8.2.Nebude-li na řešení sporu shoda, jsou k projednání sporu příslušné české soudy.

8.3.Pokud je klient spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z této smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz

8.4.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s ubytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 2měsíců ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u ubytovatele poprvé.

 

9.Závěrečná ustanovení

9.1.Tyto všeobecné podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2024

9.2. V neupravených otázkách se smlouva uzavřená mezi ubytovatelem a klientem řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

www.rancdubskahajnice.cz