Ochrana osobních údajů 

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ranč Dubská Hajnice z.s.; IČ: 013 064 81, Zvěřetice 16, 384 11 Netolice (dále jen: „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Ranč Dubská Hajnice z.s., Zvěřetice 16, 384 11 Netolice; IČ: 013 064 81
  email: rancdubskahajnice@seznam.cz
  telefon: +420 777 078 097

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování webových stránek (hosting) a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


VI. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

 

Souhlas s pořizováním fota, videa při výcviku.pdf (92438) - ke stažení

Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu
Já níže podepsaný/ná

jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………. adresa trvalé bydliště: …………………………….………………….…………………………….

uděluji tímto Ranči Dubská Hajnice z.s., Zvěřetice 16, 384 11 Netolice, IČO 05933013 (dále jen „Ranč Dubská Hajnice“), zastoupená Zlatuší Liščákovou, DiS. Zvěřetice 16, 384 11 Netolice, IČ: 721 37 975 jako správci osobních údajů, souhlas s tím, aby:

pořizovali fotografie a videozáznamy mého dítěte/dětí během výukových kurzů, případně jiných vzdělávacích aktivit:

fotografie ☐ANO NE

video ☐ANO NE

podobizna (ve formě fotografie, video) ve spojení s uvedením jména ANO NE

za účelem prezentace správce

 1. na webových stránkách správce - ☐ANO ☐NE
  www.rancdubskahajnice.cz, http//rancdubskahajnice.rajce.idnes.cz
  https://www.youtube.com/
  - kanál Zlatuše Liščáková
  www.facebook.com/rancdubskahajnice

 2. v tisku a jiných médiíích – vizitky, letáčky, propagace ranče ANO NE

 3. v prostorách areálu Ranče Dubská Hajnice z.s. 

Subjekt údajů (jeho zákonný zástupce) má právo na žádost být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, má právo na vydání výpisu z evidencí, vedených v souvislosti s činností Ranče Dubská Hajnice z.s., má právo svůj souhlas ze zpracováním a uchováváním osobních údajů odvolat a má právo být zapomenut.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

V .……..… ……..dne: ……………………..

 

www.rancdubskahajnice.cz