Provozní řád

Ranč Dubská Hajnice
 Zvěřetice 16, 384 11 Netolice
IČ: 013 064 81

Poskytovatel sportovních služeb, instruktor, ošetřovatel, výcvik koní:
Zlatuše Liščáková, DiS. Zvěřetice 16, 384 11 Netolice
IČ: 721 37 975
Tel: 777 078 097

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Ranče Dubská Hajnice, vydávám dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla:

A. Všeobecné pokyny pro návštěvníky

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto PŘ.
 2.  Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu provozovatele a majitele areálu.
 3. Děti mladší 12-ti let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší  18-ti let, která za dítě zodpovídá.
 4. Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku a v případě agresivních jedinců i  s košíkem. Majitel psa je povinen za odstranění psích exkrementů.
 5. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory (komunikace). Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze se svolením provozovatelů a majitelů areálu a v doprovodu určené pověřené osoby.
 6. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 7. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata.
 8. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Majitel areálu neručí za případné ztráty.

B. Ustájení, výcvik koní, kurzy, exkurze, provozování rekreačního ježdění

1. Vstup do areálu (stáje, jízdárna, pastviny) a pohyb osob

 1.1. Areál je v provozu pro veřejnost pouze po předchozím objednání návštěvy u majitele nebo provozovatele areálu
 1.2. Chod areálu řídí – majitel areálu, nebo osoba jím pověřená. Ve věcech výcviku je mohou zastoupit příslušný instruktor, trenér, nebo cvičitel (dále jen trenér).
 1.3. Vstup do areálu je povolen pouze účastníkům kurzů,exkurzí, soutěží, táborů a rekreačního ježdění, majitelům koní, členùm ranče Dubská Hajnice a nájemcům a to se souhlasem majitele nebo provozovatele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra.
 1.4. Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u majitele nebo provozovatele areálu, příp. osoby jím pověřené, nebo trenéra a respektovat jejich pokyny.

2. Péče o koně

 2.1. Ke koním lze přistupovat jen se svolením majitele nebo provozovatele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra (cvičitele), nebo majitele konì, případně v jejich doprovodu. Vstup do stájových boxù, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu! 
 2.2. Ve stájích a prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 2.3. Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.
 2.4. Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí majitele nebo provozovatele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.
 2.5. Při manipulaci s koňmi ve stáji při kydání, čištění apod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.
 2.6. Účastníci jízdy na koních, saních nebo Ski-jöringu musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomùckami. Účastníkùm je doporučeno mít jezdeckou přilbu a chránič páteře, jezdecké boty nebo chapsy doplněné pevnou obuví. Dále se doporučují : pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem a kožené rukavice. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

3. Jezdecký výcvik, jízda na koních, v zápřahu a Ski-jöringu

 3.1. Před zahájením jízdy na koních, v zápřahu, nebo Ski-jöringu jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 3.2. Při provozování Ski-jöringu si za lyžařskou výstroj zodpovídá v plné míře účastník. 
 3.3. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcùm, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.
 3.4. Je vhodné, aby účastníci kurzů, soutěží, soustředění, táborů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.
 3.5. Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat instuktora o svých schopnostech. Instruktor je povinen ověřit si tyto údaje kontrolní jízdou. Bez kontrolní jízdy pod dohledem intruktora nesmí nový účastník samostatně jezdit na koni.
 3.6. Jezdecký výcvik, jízda na koních, v zápřahu a Ski-jöring jsou provozovány na vlastní NEBEZPEČÍ účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Bez tohoto nelze jízdy ani kurzy nárokovat.
 3.7.Výcvikové a vyjížďkové hodiny probíhají dle možností a zkušeností jednotlivých účastníkù pouze pod dohledem či vedením instruktora a řídí se podle nejslabšího jezdce ve skupině
 3.8. Z důvodu individuálního přístupu ke každému jezdci je max. počet účastníků kurzu,soustředění či semináře (s koněm 10 a přihlížejících diváků - neomezeno s tím, že se musí vyskytovat ve vyznačeném prostoru, aby nedošlo ke zranění) nebo výcvikové hodiny  6. V případě soutěží či jiných větších akcí je počet účastníků neomezen, s tím, že každý dbá pravidel chování, udržuje odstup se svým koněm od cizích koní, kteří se neznají, aby nedošlo k úrazu
3.9. Účastník si zodpovídá v plné míře za vlastní výstroj (helma, vesta, sedlo apod.)

4. Bezpečnostní pokyny

 4.1. Každá osoba zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo instruktora a podmínky stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu.
 4.2. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní.
 4.3. V prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy a pilin) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
 4.4. Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.
 4.5. Bez souhlasu majitele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku majitele areálu a používat v prostorách vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 4.6. Každý je povinen v případě úrazu osoby, nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře, nebo veterináře.
 4.7. Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 4.8. Ohlašovny na tel. číslech :
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158
VETERINÁŘ 724 361 634 MVDr. Špírek 
MAJITEL areálu: 724 458 796 p. Liščák Daniel
Instruktor: 777 078 097 pí. Liščáková Zlatuše, DiS.

Všichni návštěvníci areálu, jezdci, účastníci kurzù, soutěží, soustředění, táborů, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.
Každý jezdec je povinen se seznámit a dodržovat Provozní řád.  Při nedodržení Provozního řádu, výše uvedených podmínek či neuposlechnutí pokynů instruktora při jízdě, výcviku či vyjížďce je dùvodem k ukončení hodiny či kurzu bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazených služeb.

Tyto pravidla jsou platná od 1.1.2013

www.rancdubskahajnice.cz