Táborový řád

 

Táborový řád.pdf (36,5 kB)

T Á B O R O V Ý Ř Á D

*Účastník tábora,táborník neopouští prostor tábora bez vědomí oddílového vedoucího – a to ani do nejbližšího okolí včetně blízkého rybníčku.

*Každý táborník je povinen uposlechnout pokynů kteréhokoliv z vedoucích a praktikantů – pokud pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.

*Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Na jednotlivé akce (organizované hry,nástupy, atd.) přichází táborník vždy včas.

*Ve svém stanu a nebo pokoji a jejich okolí každý udržuje pořádek a čistotu.Přechovávání potravin s výjimkou čerstvého pití a uzavřených sladkostí není dovoleno.Balíčky od příbuzných musí být zkontrolovány zdravotníkem a kromě sladkostí v uzavřeném obalu a osobních věcí budou zlikvidovány.

*Táborník chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou.Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu.Táborník chrání rovněž svůj osobní majetek,případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu(ztráta volně odložených věcí nebude řešena).Poškodí-li někdo úmyslně majetek tábora nebo jiného táborníka,je povinen škodu nahradit.

*Každý táborník dbá na svoji čistotu a to tím že se aspoň 3 x denně umyje a vždy po toaletě.Dobu poledního klidu využívá k odpočinku psaní dopisu a nepobíhá po areálu tábora.V době večerky a v době před budíčkem nikdo nebude rušit ostatní ze spánku.Každý táborník je povinen 2x týdně napsat svým blízkým

*Táborník dodržuje požární předpisy.Platí zákaz manipulace s ohněm (zápalky,zapalovač, svíčky). Bez výhrad plní pokynu vedoucích při pobytu u ohně.

*Každé poranění , nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i kamarádovy je potřeba okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě a to i když mu to nepřipadá významné včetně klíštěte.

*Mobilní telefony nejsou na táboře vítány nikdo za ně nepřebírá zodpovědnost .

*Venkovní koupání (koupaliště) i sprchování je povoleno se souhlasem oddílového vedoucího. Při venkovním koupání musí být přítomen vedoucí a zdravotník.

*Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky.Šikana na sobě nebo jiných kamarádech se okamžitě hlásí hlavnímu vedoucím .

*K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě,s umytýma rukama a vhodně oblečen.Každý si bere jen to,co sní.Je zákaz vynášení jídla z jídelny.

*Na táboře a výletech dbá každý na slušné vystupování a chování.

*Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím v závažnějších případech i vyloučením z tábora bez finanční náhrady. Musí o tom být sepsán protokol.

*Každý účastník tábora musí mít podepsané „Prohlášení“ od zákonných zástupců

*Podpisem přihlášky dávají rodiče a účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem.

www.rancdubskahajnice.cz