Prohlášení zákazníka

Prohlášení 2013.pdf (300,8 kB)

Ranč Dubská Hajnice
 Zvěřetice 16, 384 11 Netolice
IČ: 013 064 81

Poskytovatel sportovních služeb, instruktor, ošetřovatel, výcvik koní:
Zlatuše Liščáková, DiS. Zvěřetice 16, 384 11 Netolice IČ: 721 37 975
Tel: 777 078 097

Já, níže podepsan-á/ý
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..
adresa: ……………………………………………………………………………………………..
Rok narození:.................................
tel. č. ……………………………………………………………………………………………….
prohlašuji, že
• jsem byl/a dnešního dne seznámen/a s Provozním řádem Ranče Dubská Hajnice, s jehož obsahem bez výhrad souhlasím a zavazuji se ho dodržovat
• byl/a jsem seznámen/a a jsem srozuměn/a s možným rizikem úrazu při ošetřování, pomocných pracích, výcviku, jízdě na koních, saních, v kočáře, skijöringu a veškerých dalších činnostech provozovaných na Ranči Dubská Hajnice
• tyto výše uvedené činnosti budu provozovat na vlastní nebezpečí
• nesu odpovědnost za škody, které případně způsobím v areálu Ranče Dubská Hajnice
• byl/a jsem seznámen/a s momentální připraveností a charakterem ustájených koní
• byl/a jsem upozorněn/a na bezpečnostní pokyny s výše uvedenou činností související,
zvláště pak na použití bezpečnostní přilby a vhodné obuvi
------------------------------------------------------------------------------------------
 pouze hipodrom (kůň je veden na vodítku instruktorem)*
 jsem jezdec začátečník – schopný práce na lonži *
 jsem schopen/a samostatné práce na jízdárně *
 jsem schopen/a samostatné vyjížďky do terénu *
 jsem zkušen-á/ý jezdec-jezdkyně *
 jsem zkušen-á/ý lyžař – lyžařka pro skijöring *
 nehodící se škrtněte
 U osob mladších 18-ti let prohlášení jako projev souhlasu podepíše také zákonný zástupce. Svým podpisem dává zároveň souhlas pro nezletilého k jízdě na koni a případně dalším činnostem provozovánu v areálu Ranče Dubská Hajnice (ošetřování, krmení, úklid, místování, čištění koní, atd.)

Ve Zvěřeticích dne ………………….

………………………………                                     ………………………………………….
    Podpis                                                            Podpis zákonného zástupce

www.rancdubskahajnice.cz