Ubytovací řád

Ubytovací řád / Accommodation rules

 

Ubytovací řád a předávací protokol / Accommodation rules and handover protocol
(aneb několik užitečných informací pro naše milé hosty) / (or some useful information for our dear guests)

Ubytování v soukromí – rodinný dům – apartmán / Private accommodation - family house - apartment
Provozovatel: Zlatuše Liščáková, DiS., Zvěřetice 8, 384 11, IČ: 721 37 975

Při pobytu u nás prosím dodržujte následující pokyny: / When staying with us, please observe the following instructions:

 • Nejpozději při svém nástupu nám poskytnete své osobní údaje, které se zapisují do Knihy návštěv.
  At the latest on your arrival, you will provide us with your personal information, which is entered in the Guestbook.

 • Skládáte vratnou kauci ve výši 1000 Kč na úhradu případných věcných škod. Bude-li objekt předán v pořádku, bude Vám na konci pobytu částka kauce navrácena v plné výši. Zdůrazňuji, že veškeré věcné škody je nutno nahlásit ihned, abychom mohli poškozené či rozbité věci včas nahradit. Tak budeme moci poskytnout hostům, kteří přijdou po Vás, stejně kvalitní ubytování.
  You deposit a refundable deposit of CZK 1000 to cover any material damage. If the property is handed over correctly, the deposit will be refunded in full at the end of your stay. I emphasize that all damage to property must be reported immediately so that we can replace damaged or broken things in time. In this way we will be able to provide guests who come after you with the same quality accommodation.

 • Ve všech prostorách domu se, prosím, chovejte ohleduplně. V celém domě a na přilehlém pozemku je nutné udržovat pořádek a třídit odpad do vyznačených nádob v průjezdu u vstupu (plasty, sklo, papír, bio odpad, směsný odpad).
  Be considerate throughout the house. In the whole house and on the adjacent land it is necessary to keep order and sort waste into marked containers in the passage at the entrance (plastic, glass, paper, bio-waste, mixed waste).

 • Pro kuřáky! Uvnitř domu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno venku a nedopalky se odhazují pouze do popelnice. Po celém areálu se nedopalky od cigaret nebudou povalovat, jsou na to určená místa. Přísný zákaz kouření také platí v přilehlých stájích a stodolách. U rybníka je kouření povoleno, ale nesmí se odhazovat nedopalky na zem, vždy po sobě ukliďte. Rozdělávání ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi umístěném na přilehlém pozemku. Po skončení je nutné, aby byl oheň řádně uhašen – to platí i pro případ používání ohniště u rybníka. Prosíme Vás proto o zvýšenou ohleduplnost k hostům, kteří přijdou po Vás. V období velkého sucha je rozdělávání ohně zakázáno!!!
  For smokers, making fire! Inside the house there is a strict ban on smoking and handling open flames. Heating in the fireplace is now prohibited! Smoking is allowed outside and butt cigarettes are only thrown into the garbage. Cigarette butts will not be rolled around the premises, there are designated places. Strict smoking bans also apply in adjacent stables and barns. Smoking is allowed at the pond, but the butts must not be thrown to the ground, always clean up one after the other. Making fire for roasting is only allowed on the fireplace located on the adjacent property. After the fire is finished, it is necessary to extinguish the fire properly. We kindly ask you for increased consideration for guests who come after you. It is forbidden to make a fire during a drought! Prohibition of the use of pyrotechnics.

 • Dřevo na oheň je vydáno na požádání. Dřevo kolem chalupy je uskladněno na zimu, je přísný zákaz cokoliv odebírat.
  Firewood is issued on request. Wood around the cottage is stored for winter, it is strictly prohibited to take anything.

 • V objektu verandy je k dispozici hasicí přístroj. / A fire extinguisher is available in the veranda.

 • Nepřenášejte vybavení z chalupy do ostatních prostor areálu. Týká se to i vybavení kuchyně. Hrneček s kávou si vzít ven můžete, ale opět ho odnesete.
  Do not transfer equipment from the cottage to the rest of the premises. This also applies to kitchen equipment. You can take a coffee mug for a walk, but return it to the house again.

 • Budete se pohybovat přímo v prostorách zemědělského areálu, proto prosíme o zvýšenou bezpečnost, dále věci, které jsou potřebné pro chod ranče mají své místo a proto nám je nechte na místě a nepřenášejte je (ať už se to týká kladívka, hřebíku, či lopaty).
  You will move directly in the premises of the agricultural area, so we ask for increased safety, as well as things that are necessary for running the ranch have their place and therefore leave them in place and do not carry them (whether it is a hammer, nail or shovel) .

 • Do výběhu ke zvířatům je přísný zákaz chození, platí také přísný zákaz krmení zvířat z ruky, a jiné krmení i na zem, zvířata mají svůj režim a svojí stravu, proto dbejte našich pokynů. Proto si ještě pečlivě přečtěte provozní řád ranče
  The paddock to the animals is strictly forbidden to walk, there is also a strict ban on feeding animals by hand, and other feeding on the ground, animals have their regime and their food, so please follow our instructions. Therefore, carefully read the operating rules of the ranch

 • Pokud jde o možnost koupání v rybníku je hloubka u stavidla zhruba 3,5m. Dbejte prosím, aby zejména děti při koupání nevstupovali do vody bez dozoru, ale v každém případě jim zajistěte vhodné plavecké pomůcky (plovací kruh, rukávy nebo vestu). Koupání je na vlastní nebezpečí!!!
  As far as the possibility of swimming in the pond is the depth at the sluice is about 3.5m. In particular, make sure that children do not enter the water unattended when bathing, but in any case provide them with suitable swimming aids (swimming ring, sleeves or vest). Swimming is at your own risk !!!

 • Není povoleno používání vlastních elektrospotřebičů mimo holících a masážních strojků. 
  It is not allowed to use own appliances except shavers and massage machines.

 • Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či poškození věcí vnesených do domu hostem.
  The landlord is not responsible for the loss or damage to the property brought into the house by the guest.

 • Vstup do objektu a pohyb po okolním pozemku, dvora, okolí jízdárny, okolí rybníků, i parkovací ploše je pouze na vlastní zodpovědnost hosta.
  Entry to the building and movement around the surrounding land, yard, riding area, ponds, and parking area is the sole responsibility of the guest.

 • Parkování je možné pouze před statkem. Tak aby auto neblokovalo další auta. A je nutné, aby byl prostor k nečekaným událostem. Je přísný zákaz parkováni na dvoře, příjezdové cestě apod.
  Parking is available only in front of the farm. So that the car does not block other cars. And there must be room for unexpected events. It is strictly forbidden to park in the yard, driveway, etc.

 • Ubytování s domácími zvířaty je možné za následujících podmínek. Váš domácí mazlíček nesmí obtěžovat své okolí. Není možné, aby se sám a bez majitele zdržoval uvnitř budovy, natož spal
  v postelích. Mějte je prosím proto neustále pod kontrolou a nedovolte prosím, aby znečišťovali okolí objektu a vsi. Také nesmí napadat naše zvířata – honit slepice, útočit na krávy, honit kočky apod. I my máme psy (feny) a jsou ukázněné. Agresivní jedinci k nám nesmí!!! Pokud váš mazlíček nebude akceptovat chod ranče, musí být neustále na vodítku!!!
  Accommodation with pets is possible under the following conditions. Your pet must not bother their surroundings. It is not possible for the animal to remain alone without the owner inside the building, let alone sleep in beds. Therefore, please keep them under control at all times and do not allow them to pollute the surrounding area and the village. Also, they must not attack our animals - chase chickens, attack cows, chase cats, etc. We have four dogs (bitches) and are disciplined. Aggressive individuals are not allowed to join us !!! If your pet does not accept running ranch, it must be constantly on a leash !!!

 • Všechny závady a nedostatky hlaste provozovateli a nic prosím neopravujte svépomocí. Na závěr bychom Vás chtěli požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté, a případně i vy, užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.
  Report any defects and shortcomings to the operator and please do not repair anything by yourself. Finally, we would like to ask you to treat the entire facility and everything that belongs to it so that even after your departure other guests, and possibly you, can use all the facilities in full.

 • Pokud bude přijíždět v den Vašeho odjezdu další skupina, je zapotřebí připravit chalupu k předání v 10,00 hod. ráno. Pokud toto nebude Váš případ, lze detaily odjezdu dohodnout osobně s pronajímatelem.
  If another group arrives on the day of your departure, it is necessary to prepare the cottage for handover at 10.00 am. If this is not the case, departure details can be arranged in person with the landlord.

A ještě pár informací:And a few more information:

 • pro bezplatné připojení na internet pomocí WI-FI, heslo je ubytovani / for free internet access via WI-FI, password is ubytovani

 • Každý host ubytovaný na Ranči Dubská Hajnice je povinen dodržovat uvedený ubytovací řád. / Every guest staying at the Ranch Dubská Hajnice is obliged to observe the stated accommodation rules.
  V případě jeho porušení má pronajímatel právo smluvené ubytování okamžitě bez náhrady ukončit./ In case of violation, the Lessor has the right to terminate the agreed accommodation immediately without compensation.

Níže jsou uvedeny situace, které jsou důvodem pro okamžité ukončení pobytu hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu: / The following are situations that justify the immediate termination of a guest's stay without claiming a proportional refund for unused days of stay:

- opakované porušení Ubytovacího řádu / - repeated violation of the Accommodation Rules

- bezdůvodné plýtvání elektrikou a vodou / - unnecessary waste of electricity and water

- jednorázové, obzvláště hrubé chování hosta vůči svému okolí, nebo vůči ubytovateli /- a one-off, especially rude guest's behavior towards their surroundings or the landlord

-zdržování se nebo pobyt osob, které nebyly ubytovateli předem ohlášeny, nebo s jejichž zdržováním se či pobytem ubytovatel nevyslovil svůj souhlas / - stay or stay of persons who have not been notified to the accommodation provider in advance, or whose stay or stay the accommodation provider did not express his / her consent

- opakované, prokázané porušování nočního klidu / - repeated, proven breaches of night rest

- zamlčení závažné skutečnosti, která by mohla vést ubytovatele k rozhodnutí hosta neubytovat / - concealment of a serious fact that could lead the landlord to the decision not to accommodate the guest

- opakované obtěžování nebo napadení někoho v okolí (a to i zvířat) domácím zvířetem hosta / - repeated harassment or attack of someone nearby (including animals) by the guest's pet animal

- záměrné poškození nebo pokus o poškození objektu nebo jeho vybavení či zařízení / - intentional damage or attempted damage to an object or its equipment or devices

Vážení hosté, ještě jednou se omlouváme za množství informací a pokynů, které je zapotřebí dodržovat. Pamatujte prosím, že více než všechny příkazy, zákazy a upozornění, platí zdravý rozum. / Dear guests, once again we apologize for the amount of information and instructions that must be followed. Please note that more than all commands, prohibitions and warnings, have common sense.

V případě nejasností nebo dotazů se na nás prosím kdykoli obraťte. V případě naší nepřítomnosti a při jakémkoliv problému prosím volejte 777 078 097. / If you have any questions or concerns, please contact us at any time. In case of our absence and in case of any problems please call 777 078 097.

PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Předávací protokol:

Pobyt v termínu od: ……………….…………….. , do: ………………..…………….

Vratná kauce: …………………………..…….…..

Cena za ubytování: ……………..……..… Zaplacená záloha: ………………………………

Doplatek za ubytování: …………………………..………

Předány klíče od objektu: ………………………. ks.

Sjednán termín ukončení pobytu a převzetí objektu na: ……………………………………

Souhlas s ubytovacím a provozním řádem: ………

Souhlas se zpracováním osobních údajů: ………..

Dne: ……………………………………

Ubytovatel: ………………………… Zákazník: …………………………………

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt


 

…………………………………………………………………………………………………………

Předávací protokol:

Pobyt v termínu od: ……………….…………….. , do: ………………..…………….

Vratná kauce: …………………………..…….…..

Cena za ubytování: ……………..……..… Zaplacená záloha: ………………………………

Doplatek za ubytování: …………………………..………

Předány klíče od objektu: ………………………. ks.

Sjednán termín ukončení pobytu a převzetí objektu na: ……………………………………

Souhlas s ubytovacím a provozním řádem: ………

Souhlas se zpracováním osobních údajů: ………..

Dne: ……………………………………

Ubytovatel: ………………………… Zákazník: …………………………………

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt

 

www.rancdubskahajnice.cz